Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

SZYBKIE PRZELEWY BANKOWE ONLINE

NAJNIŻSZA PROWIZJA DOSTĘPNA NA RYNKU

Regulamin serwisu Zpay.pl

§ 1 - Definicje i postanowienia wstępne

1. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Zpay Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (dalej: Operator) tworzy niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin).

2. Podmiotem świadczącym usługi, wykonywane drogą elektroniczną i opisane w Regulaminie jest Zpay  Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ulicy Solec 81B lok. A22, 00-382 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443363, NIP 7010362197, Regon 146439323, o kapitale zakładowym w wysokości 325 000 złotych.

3. Za każdym razem, gdy w Regulaminie użyto określenia:

Usługobiorca lub Nadawca, osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystający z usług opisanych w Regulaminie.
Odbiorca - osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy wskazany przez Usługobiorcę jako Odbiorca przelewu
Serwis - serwis zPay.pl
Saldo punktów - saldo punktów zakupionych przez Usługobiorcę w celu regulowania należności względem Operatora za świadczone usługi
Kod – ciąg liczbowo-cyfrowy generowany przez Serwis, który jednoznacznie identyfikuje przekaz w Serwisie.

§ 2 - Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. W ramach Serwisu, Operator świadczy usługę pośrednictwa finansowego, będącą w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą polegająca na realizacji przekazu środków pieniężnych, zgodnie z dyspozycją Usługobiorcy.

2. W ramach Usługi Serwis umożliwia Usługobiorcy dokonanie szybkiej płatności do krajowego banku, obsługiwanego przez Operatora w ramach usługi.

3. Operator rozpocznie realizację Usługi niezwłocznie po poprawnym zaksięgowaniu na wskazanym rachunku bankowym Operatora otrzymanej od Usługobiorcy kwoty zgodnej z kwotą wynikającą z dyspozycji płatności złożonej przez Usługobiorcę, powiększoną o kwotę prowizji (o ile prowizja nie jest pobierana z salda punktów).

4. Podstawę księgowania o którym mowa w punkcie powyżej stanowi poprawnie podany tytuł przelewu, który Serwis wygenerował na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę w formularzu przelewu i podał Usługobiorcy wraz z pozostałymi informacjami niezbędnymi do wykonania przelewu na rachunek bankowy Operatora.

5. Operator dołoży wszelkich starań aby czas realizacji Usługi wyniósł nie więcej niż 2 godziny, licząc od chwili poprawnego zaksięgowania środków od Usługobiorcy (pkt. 3 powyżej) do chwili wysłania przelewu przez Operatora na wskazany przez Usługobiorcę, rachunek bankowy Odbiorcy.
   5.1. Maksymalny czas realizacji Usługi o którym mowa w pkt 5 i 6 powyżej może wynieść do 24 godzin w dni robocze. 

6. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji przelewu na telefon komórkowy (sms money) lub adres e-mail (e-mail money) czas realizacji Usługi o którym mowa powyżej, liczony jest do chwili wysłania przez Operatora zawiadomienia do Odbiorcy o otrzymaniu przez serwis płatności dla Odbiorcy.

7. Czas realizacji usługi o którym mowa w pkt 5 i 6 powyżej jest uzależniony od dnia i godziny złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji przelewu w serwisie w związku z godzinami księgowań w bankach.

8. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji przelewu w dniu wolnym od pracy oraz poza godzinami księgowań w bankach, Operator rozpocznie realizację Usługi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji przelewu.

§ 3 - Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Operator w ramach świadczenia Usługi umożliwia Usługobiorcy dokonanie przekazu na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe, pod warunkiem obsługiwania wskazanego banku przez Operatora w ramach Serwisu.

2. Warunkiem przyjęcia przez Operatora dyspozycji realizacji przekazu jest:
  1. Posiadanie przez Usługobiorcę w Serwisie zarejestrowanego konta użytkownika.
  2. Przeprowadzenie przez Usługobiorcę weryfikacji rachunku bankowego (§ 3 pkt. 7).

3. Kwota pojedynczego przelewu zleconego przez Usługobiorcę w ramach Usługi nie może przekroczyć 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

4. Operator dokonuje powiadomień za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail Usługobiorcy oraz Odbiorcy.

5. Operator umożliwia Usługobiorcy rejestrację w serwisie (na podstawie adresu e-mail).

6. Rejestracja w serwisie jest obowiązkowa i umożliwia Usługobiorcy:
   1. Uzyskanie niższej ceny wykonania przez Operatora Usługi,
   2. Śledzenie statusu zleconej Usługi,
   3. Przechowywanie historii zleconych oraz otrzymanych w ramach Serwisu płatności.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji danych posiadacza konta w Serwisie.
   7.1. W celu weryfikacji Usługobiorca przekazuje ze swojego rachunku bankowego, na rachunek bankowy Operatora, kwotę zgodną z Cennikiem.
   7.2. Warunkiem pomyślnego zakończenia weryfikacji jest zgodność danych posiadacza konta w Serwisie z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego
   dokonano opłaty za weryfikację.
   7.3. Operator wykonuję weryfikację w terminie 48 godzin roboczych licząc od godziny poprawnego zaksięgowania na swoim rachunku bankowym przekazu z opłatą za weryfikację.
   7.4. Podstawą księgowania opłaty i wykonania weryfikacji jest prawidłowy Kod.

8. Operator umożliwia świadczenie Usługi poprzez kanał sms oraz e-mail (dalej: sms money lub e-mail money), bez podawania przez Usługobiorcę numeru rachunku bankowego Odbiorcy płatności.

9. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z usługi sms money lub e-mail money, oprócz podania Operatorowi numeru telefonu komórkowego luba dresu e-mail Odbiorcy przelewu, Usługobiorca zobowiązany jest również do ustalenia hasła, które posłuży Odbiorcy do wprowadzenia rachunku bankowego, na który Operator przekaże środki wysłane do Odbiorcy przez Usługobiorcę w ramach usługi sms money lub e-mail money.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy hasła o którym mowa w pkt. 7 powyżej, w sposób bezpieczny, wykluczający możliwość poznania hasła przez osoby postronne.
   10.1. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Usługobiorcy powstałe w skutek ujawnienia osobom niepowołanym hasła o którym mowa w pkt. 7 powyżej.

11. W wypadku, gdy przekazana Operatorowi przez Usługobiorcę kwota należna z tytułu zleconej płatności, o której mowa w § 2 pkt. 3 regulaminu, jest niezgodna do deklarowanej przez Usługobiorcę kwoty przekazu (wliczając w to ewentualną prowizję), Operator zwróci Usługobiorcy kwotę otrzymaną od niego w ramach takiego przekazu.
   11.1 Zwroty wykonywane są przez Operatora w terminie do 3 dni roboczych.
   11.2 W wypadku gdy kwota przelewu zwrotnego jest mniejsza niż koszt związanych z tym opłat, Operator nie dokonuje zwrotu traktując powyższą kwotę jako wynagrodzenie z tytułu usług pośrednictwa pieniężnego.

12. W wypadku gdy Usługobiorca zleci w ramach Usługi płatność sms money lub e-mail money, Odbiorca ma 3 dni robocze, licząc od dnia otrzymania przez Operatora przelewu od Usługobiorcy, na dokończenie transakcji celem odebrania przekazu.
W tym celu Odbiorca, o ile nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, posiadającym pozytywną weryfikację rachunku bankowego i telefonu komórkowego, musi w formularzu odbioru płatności podać swój numer telefonu oraz hasło otrzymane od Usługobiorcy.

13. W przypadku niespełnienia przez Odbiorcę wymogu opisanego w pkt. 12 powyżej, Operator serwisu, po upływie 3 dni, licząc od dnia otrzymania przez Operatora przelewu od Usługobiorcy, zwraca płatność na rachunek bankowy Usługobiorcy, w trybie opisanym w pkt. 11.1.

14. Operator rejestruje i przechowuje informacje o łącznej sumie transakcji wykonanych przez Usługobiorcę.
  14.1. W przypadku zaistnienia okoliczności budzących zastrzeżenia Operatora co do zgodności transakcji z  obowiązującymi przepisami prawa, Operator może anulować transakcję, zwracając środki do Usługobiorcy w trybie opisanym w pkt. 11.1.

15. Wszelkiego rodzaju zwroty dokonywane są na konta bankowe, z których Operator otrzymał wpłatę.

16. Operator umieszcza i przetwarza dane osobowe Usługobiorcy oraz przechowuje dane o wykonanych Usługach na rzecz Zleceniodawcy, w bazie danych Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.), numer rejestru GIODO 003576/2014.

17. W przypadkach, gdy Usługa jest realizowana w ramach płatności e-commerce, dane osobowe Usługobiorców dokonujących płatności są przekazywane podmiotom korzystającym w Serwisie z usługi e-commerce, w celu realizacji umowy zakupu dóbr lub usług.

§ 4 - Reklamacje

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji, której przedmiotem może być wykonanie przez Operatora Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.

2. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zpay.pl.

3. Podstawą reklamacji nie mogą być przyczyny leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności:
  1. Podanie rachunku bankowego Odbiorcy innego od Odbiorcy na rzecz którego Usługobiorca chciał dokonać przelewu,
  2. W przypadku Usługi sms money i e-mail money, podanie telefonu komórkowego lub adresu e-mail innego niż telefon lub e-mail Odbiorcy na rzecz którego Usługobiorca chciał dokonać przelewu,
  3. Niedotrzymanie przez Usługobiorcę zasad Regulaminu,
  4. Błędne funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącza telekomunikacyjnego Usługobiorcy,
  5. Opóźnienia powstałe na skutek przerw technicznych w bankach.

§ 5 - Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

2. Zawarcie umowy następuje w chwili dokonania przez Usługobiorcę rejestracji w Serwisie o której mowa w § 3 pkt. 5 i 6 Regulaminu.

3. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług może nastąpić w każdej chwili, na pisemny wniosek Usługobiorcy, który może być dostarczony do Operatora listem tradycyjnym lub na adres e-mail: kontakt@zpay.pl.

4. Operator może rozwiązać z Usługobiorcą umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę Regulaminu oraz w przypadku wykorzystywania przez Usługobiorcę Serwisu do celów niezgodnych z przepisami prawa.

§ 6 - Zastrzeżenia

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi o ile jest ono spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, pomimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).

2. Usługobiorca zobowiązuje do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Usługobiorcę danych niezbędnych do realizacji Usługi, w szczególności numeru rachunku bankowego, numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

§ 7 - Postanowienia końcowe

1. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie siedmiu dni od daty wysłania zarejestrowanym Usługobiorcom pocztą elektroniczną informacji o zmianach oraz umieszczenia treści zmian na stronie Serwisu.
Zmiany wiążą Usługobiorcę od daty ich wejścia w życie, jeżeli Usługobiorca nie wypowie umowy w terminie 7 dni od wysłania informacji o zmianie, przy czym wypowiedzenie ma skutek z momentem otrzymania wypowiedzenia przez Operatora.
Zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę również, jeżeli po wysłaniu mu informacji o zmianach w Regulaminie lub umieszczeniu informacji na stronach Serwisu, Usługobiorca skorzysta z Usług.