Regulamin serwisu zPay.pl

 

§ 1 – Definicje i postanowienia wstępne

1. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Zpay Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (dalej: Operator) tworzy niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin).

2. Podmiotem świadczącym usługi, wykonywane drogą elektroniczną i opisane w Regulaminie jest Zpay  Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ulicy Solec 81B lok. A22, 00-382 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443363, NIP 7010362197, Regon 146439323, o kapitale zakładowym w wysokości 325 000 złotych.

3. Za każdym razem, gdy w Regulaminie użyto określenia:

Usługobiorca podmiot gospodarczy, korzystający z usług opisanych w Regulaminie.
Odbiorca – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy wskazany przez Usługobiorcę jako Odbiorca przekazu
Serwis – serwis zPay.pl
Kod – ciąg liczbowo-cyfrowy generowany przez Serwis, który jednoznacznie identyfikuje przekaz w Serwisie.

§ 2 – Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. W ramach Serwisu, Operator świadczy usługę przekazu pieniężnego.

2. W ramach Usługi Serwis umożliwia Usługobiorcy dokonanie szybkiej płatności do krajowego banku, obsługiwanego przez Operatora w ramach usługi.

3. Operator rozpocznie realizację Usługi niezwłocznie po poprawnym zaksięgowaniu na wskazanym rachunku bankowym Operatora otrzymanej od Usługobiorcy kwoty zgodnej z kwotą wynikającą z dyspozycji płatności złożonej przez Usługobiorcę, powiększoną o kwotę prowizji (o ile prowizja nie jest pobierana z salda punktów).

4. Podstawę księgowania o którym mowa w punkcie powyżej stanowi poprawnie podany tytuł przelewu, który Serwis wygenerował na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę w formularzu przelewu i podał Usługobiorcy wraz z pozostałymi informacjami niezbędnymi do wykonania przelewu na rachunek bankowy Operatora.

5. Operator dołoży wszelkich starań aby czas realizacji Usługi wyniósł nie więcej niż 2 godziny, licząc od chwili poprawnego zaksięgowania środków od Usługobiorcy (pkt. 3 powyżej) do chwili wysłania przelewu przez Operatora na wskazany przez Usługobiorcę, rachunek bankowy Odbiorcy.
5.1. Maksymalny czas realizacji Usługi o którym mowa w pkt 5 powyżej może wynieść do 24 godzin w dni robocze.

6. Czas realizacji usługi o którym mowa w pkt 5 powyżej jest uzależniony od dnia i godziny złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji przelewu w serwisie w związku z godzinami księgowań w bankach.

7. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji przelewu w dniu wolnym od pracy oraz poza godzinami księgowań w bankach, Operator rozpocznie realizację Usługi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji przelewu.

§ 3 – Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Operator w ramach świadczenia Usługi umożliwia Usługobiorcy dokonanie przekazu na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe, pod warunkiem obsługiwania wskazanego banku przez Operatora w ramach Serwisu.

2. Warunkiem przyjęcia przez Operatora dyspozycji realizacji przekazu jest:
a) Posiadanie przez Usługobiorcę w Serwisie zarejestrowanego konta użytkownika.
b) Przeprowadzenie przez Usługobiorcę weryfikacji rachunku bankowego (§ 3 pkt. 7).

3. Kwota pojedynczego przelewu zleconego przez Usługobiorcę w ramach Usługi nie może przekroczyć 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

4. Operator dokonuje powiadomień za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail Usługobiorcy oraz Odbiorcy.

5. Operator umożliwia Usługobiorcy rejestrację w serwisie (na podstawie adresu e-mail).

6. Rejestracja w serwisie jest obowiązkowa i umożliwia Usługobiorcy:
1. Śledzenie statusu zleconej Usługi,
2. Przechowywanie historii zleconych oraz otrzymanych w ramach Serwisu płatności.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji danych posiadacza konta w Serwisie.
7.1. W celu weryfikacji Usługobiorca przekazuje ze swojego rachunku bankowego, na rachunek bankowy Operatora, kwotę zgodną z Cennikiem.
7.2. Warunkiem pomyślnego zakończenia weryfikacji jest zgodność danych posiadacza konta w Serwisie z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego
dokonano opłaty za weryfikację.
7.3. Operator wykonuję weryfikację w terminie 48 godzin roboczych licząc od godziny poprawnego zaksięgowania na swoim rachunku bankowym przekazu z opłatą za weryfikację.
7.4. Podstawą księgowania opłaty i wykonania weryfikacji jest prawidłowy Kod.

8. W wypadku, gdy przekazana Operatorowi przez Usługobiorcę kwota należna z tytułu zleconej płatności, o której mowa w § 2 pkt. 3 regulaminu, jest niezgodna do deklarowanej przez Usługobiorcę kwoty przekazu (wliczając w to prowizję), Operator zwróci Usługobiorcy kwotę otrzymaną od niego w ramach takiego przekazu.
8.1 Zwroty wykonywane są przez Operatora w terminie do 3 dni roboczych.

9. Operator rejestruje i przechowuje informacje o łącznej sumie transakcji wykonanych przez Usługobiorcę.
9.1. W przypadku zaistnienia okoliczności budzących zastrzeżenia Operatora co do zgodności transakcji z  obowiązującymi przepisami prawa, Operator może anulować transakcję, zwracając środki do Usługobiorcy w trybie opisanym w pkt. 8.1.

10. Wszelkiego rodzaju zwroty dokonywane są na konta bankowe, z których Operator otrzymał wpłatę.

11. Operator umieszcza i przetwarza dane osobowe Usługobiorcy oraz przechowuje dane o wykonanych Usługach na rzecz Zleceniodawcy, w bazie danych Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.), numer rejestru GIODO 003576/2014.

§ 4 – Reklamacje

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji, której przedmiotem może być wykonanie przez Operatora Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.

2. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zpay.pl.

3. Podstawą reklamacji nie mogą być przyczyny leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności:
1. Podanie rachunku bankowego Odbiorcy innego od Odbiorcy na rzecz którego Usługobiorca chciał dokonać przelewu,
2. Niedotrzymanie przez Usługobiorcę zasad Regulaminu,
3. Błędne funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącza telekomunikacyjnego Usługobiorcy,
4. Opóźnienia powstałe na skutek przerw technicznych w bankach.

§ 5 – Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

2. Zawarcie umowy następuje w chwili dokonania przez Usługobiorcę rejestracji w Serwisie o której mowa w § 3 pkt. 5 i 6 Regulaminu.

3. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług może nastąpić w każdej chwili, na pisemny wniosek Usługobiorcy, który może być dostarczony do Operatora listem tradycyjnym lub na adres e-mail: kontakt@zpay.pl.

4. Operator może rozwiązać z Usługobiorcą umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę Regulaminu oraz w przypadku wykorzystywania przez Usługobiorcę Serwisu do celów niezgodnych z przepisami prawa.

5. Dla usługi, w której Usługobiorca korzysta z wydzielonych rachunków płatniczych, Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku aktywności umowy przez okres 30 dni.

§ 6 – Zastrzeżenia

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi o ile jest ono spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, pomimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).

2. Usługobiorca zobowiązuje do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Usługobiorcę danych niezbędnych do realizacji Usługi, w szczególności numeru rachunku bankowego, numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

§ 7 – Postanowienia końcowe

1. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie siedmiu dni od daty wysłania zarejestrowanym Usługobiorcom pocztą elektroniczną informacji o zmianach oraz umieszczenia treści zmian na stronie Serwisu.
Zmiany wiążą Usługobiorcę od daty ich wejścia w życie, jeżeli Usługobiorca nie wypowie umowy w terminie 7 dni od wysłania informacji o zmianie, przy czym wypowiedzenie ma skutek z momentem otrzymania wypowiedzenia przez Operatora.
Zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę również, jeżeli po wysłaniu mu informacji o zmianach w Regulaminie lub umieszczeniu informacji na stronach Serwisu, Usługobiorca skorzysta z Usług.

to top